delete

Rezultati prijemnog za školsku 19/20

 • Deana Ormanović – slikarstvo, Akademija umetnosti Novi Sad
 • Jelena Veselinović – slikarstvo, Akademija umetnosti Novi Sad
 • Mila Ragaj – dizajn enterijera, ALU Beograd
 • Aleksandar Vetrov – vajarstvo, Akademija umetnosti Novi Sad
 • Tamara Polovina – dizajn enterijera, Visoka politehnička škola Beograd
 • Selena Krivić – Linnaeus University Växjö , Design + Change, Design department, Faculty of arts and humanities
 • Jelena Trbojević – arhitektura, Tehnički fakultet Beč
 • Rebeka Rajić – arhitektura, FTN Novi Sad
 • Magdalena Strniša – arhitektura, FTN Novi Sad
 • Dea Trnić – arhitektura, FTN Novi Sad
 • Anita – arhitektura, FTN Novi Sad

Čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

delete

Rezultati prijemnog za školsku 17/18

Učenici likovne škole Štifla koji su položili prijemni u školskoj 2017/2018

Stefan Kovačić – Akademija Umetnosti Novi Sad -Vajarstvo
Nataša Sušić – Akademija Umetnosti Novi Sad – Novi likovni mediji
Andrijana Holjevac – Fakultet primenjenih umetnosti Beograd – dizajn enterijera

Milica Stefanović – FTN Novi Sad – Arhitektura
Pedja Milovančević – FTN Novi Sad – Arhitektura
Kristina Mirković  – FTN Novi Sad – Arhitektura
Ana Blažina – FTN Novi Sad – Arhitektura

Čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

delete

Rezultati prijemnog za školsku 16/17

Učenici likovne škole Štifla koji su položili prijemni u školskoj 2016/2017

Bogdan Simeunović – Akademija Umetnosti Novi Sad -Vajarstvo
Filip Funštajn – Akademija Umetnosti Novi Sad -Vajarstvo

Luka Žurovski – Akademija Umetnosti Novi Sad – Grafika
Nikola Mitić – Akademija Umetnosti Novi Sad – Slikarstvo
Nikola Divić – Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd – Mediji i slike
Dunja Bosiljkić – Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd – Mediji i slike
Vesna Glavašević – Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti Beograd – Mediji i slike 

Nina Radulović – Modni dizajn

Sara Krnjajić – FTN Novi Sad – Arhitektura
Anastasija Radovanović – FTN Novi Sad – Arhitektura

Čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

delete

Rezultati prijemnog za školsku 15/16

Učenici likovne škole Štifla koji su položili prijemni u školskoj 2015/2016

Ivana Marčak – Modni dizajn

Branka Božić – FTN Novi Sad – Arhitektura
Jovana Rajić FTN Novi Sad – Arhitektura
Aleksandra Popadić – FTN Novi Sad – Arhitektura

Čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

delete

Rezultati prijemnog za školsku 14/15

Učenici likovne škole Štifla koji su položili prijemni u školskoj 2014/2015

Aleksandar Stanković – AA School of Architecture, London
Nenad Pavlović – FTN Novi Sad – Arhitektura
Nikola Živanović – FTN Novi Sad – Arhitektura
Marija Blanuša – FTN Novi Sad – Arhitektura

Lidija JergićFotogragija Novi Sad

Jelena DrčaPejzažna arhitektura i hortikultura – Šumarski fakultet Beograd
Nataša Barbulović – Pejzažna arhitektura i hortikultura – Šumarski fakultet Beograd

Čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

delete
RE­TRO­SPEK­TIV­NA­ IZ­LO­ŽBA­ PO­LA­ZNI­KA ­LI­KOV­NE ­ŠKO­LE­ “ŠTI­FLA”­(1975­–­2013)­

RE­TRO­SPEK­TIV­NA­ IZ­LO­ŽBA­ PO­LA­ZNI­KA ­LI­KOV­NE ­ŠKO­LE­ “ŠTI­FLA”­(1975­–­2013)­

SREM­SKA­MI­TRO­VI­CA ­• ­RE­TRO­SPEK­TIV­NA­ IZ­LO­ŽBA­ PO­LA­ZNI­KA ­LI­KOV­NE ­ŠKO­LE­ “ŠTI­FLA”­(1975­–­2013)­

Svi Štiflini đaci

Za­stu­plje­ni­ radovi­ 71­ učenika ­škole­ koju­ danas­ vode­ Ivica ­i­ Predrag­ Kovačić­

Ti­hi­ i pre­da­ni stva­ra­lac, omi­ljen­ kod svo­jih uče­ni­ka,­kri­ti­ča­ra ­i­ uop­šte ­po­što­va­la­ca­ estet­skog­ iz­ra­ža­va­nja,­ li­kov­ni­ umet­nik­ i­ pe­da­gog­ Ivi­ca­ Ko­va­čić ­Šti­fla­ (1950),­ evo,­ ne­pu­ne­ ­ če­ti­ri­ de­ce­ni­je­ is­tra­ja­va­ u­ pri­bli­ža­va­nju­ umet­nič­kog­ či­na ­i­ raz­mi­šlja­nja­ ra­zno­li­kim­ ge­ne­ra­ci­ja­ma­Mi­trov­ča­na.­ Ko­li­ko­je­ u­to­me­us­peo,­po­ka­zu­je upra­vo­ otvo­re­na­ re­tro­spek­tiv­na­ iz­lo­žba,­u­ Mu­ze­ju­ Sre­ma,­a­ po­vo­dom 38­go­di­na ­ra­da­ Li­kov­ne ­ško­le­ “Šti­fla”.
Na­ otva­ra­nju­ iz­lo­žbe­ ove­ mi­tro­vač­ke­ li­kov­ne­ ško­le,­ 1.­ok­to­bra,­ mo­gle­ su ­da ­se­ ču­ju ­re­či­ po­što­va­nja di­rek­tor­ke­ Mu­ze­ja­ Da­ni­ce­ Dra­gi­če­vić­ Đu­kić­ i­ isto­ri­ča­ra­ umet­no­sti­ Sre­te­ Bo­šnja­ka,­ a­ mno­gobrojnoj ­pu­bli­ci­ se­ pred­sta­vio­ i­ mla­di­ gi­ta­ri­sta ­Ne­nad­Pa­vlo­vić.­ Za­stu­plje­ne ­su­ sli­ke,­ cr­te­ži,­ gra­fi­ke,­ stu­di­je­por­tre­ta ­i ­fi­gu­ra,­ ar­hi­tek­ton­ski­ cr­te­ži,­ pro­jek­t i­ i­ma­ke­te,­ va­jar­ska­ de­la,­ di­zaj­ner­ski­ ra­do­vi­ –­ od­ ukup­no­ 71­ uče­ni­ka­ ško­le­ “Šti­fla”,­ ko­ju­ da­nas­ vo­de­ Ivi­ca­ i­ nje­gov ­sin­Pre­drag­Ko­va­čić­ (1985),­aka­dem­ski­ va­jar.­

­­Ova ­iz­lo­žba ­je­ re­tro­spek­ti­va­ do­sa­da­šnjeg­ ra­da,­ za­jed­nič­kih­ re­zul­ta­ta­ i­ dra­gih­ uspo­me­na­ ko­je­ de­limo­ sa­ svi­ma­ ko­ji­ su ­bi­li, ­je­su ­ili­ tek­ tre­ba­ da ­po­sta­nu­ deo­ na­še­ umet­nič­ke ­po­ro­di­ce.­ Iz­u­zet­no smo­ po­no­sni­ na ­sve ­ko­ji­ su­ iza­šli­ iz ­ove­ ško­le­ i ­kro­či­li­ u­ ne­pre­su­šni­ svet­ igre,­ ma­šte­ i­ kre­a­ci­je.­ Njiho­vo­ pri­su­stvo­ na­ do­ma­ćoj­ i­ in­ter­na­ci­o­nal­noj­ umet­nič­koj­ sce­ni­(Ka­na­da,­ No­vi­ Ze­land,­ SAD,­ Austra­li­ ja,­ Fran­cu­ska…)­ vi­še­ je­ ne­go­ do­volj­na­ po­tvr­da­ i­ na­gra­da­ za ­naš ­trud,­ rad­ i­ za­jed­nič­ku­
že­lju­ da stvo­ri­mo ­no­va­ stva­ra­lač­ka­ ime­na.­ Rad ­Li­kov­ne­ ško­le­ “Šti­fla”­ni­je ­ori­jen­ti­san­ is­klju­či­vo­ na­ struč­no­ usa­vr­ša­va­nje,­već ­i ­na­one­ ko­ji­ma­je­ umet­nost­ pa­si­ja ­i­ sa­stav­ni­ deo­bi­ti­sa­nja,­ bez­ ob­zi­ra ­na ­pro­fe­si­ju­ –­ is­ti­ču­ u­Šti­fli­noj­ ško­li.
Va­lja­ do­da­ti­ da­ mi­tro­vač­ku­ Li­kov­nu­ško­lu­ “Šti­fla”­ či­ne­ ne­ko­li­ko­ gru­pa­ po­la­zni­ka­ –­ uče­ni­ci­ osnovnog­ i­ sred­njo­škol­skog­ uz­ra­sta,­ kan­di­da­ti­ za­ sred­nje­ umet­nič­ke­ ško­le, ­li­kov­ne­ aka­de­mi­je­ i ar­hi­tek­ton­ske ­fa­kul­te­te,­ zre­le­ oso­be­ ko­je­ že­le­ da­ sa­vla­da­ju­ taj­ne­ li­kov­nog­ je­zi­ka.­ Za­ sko­ro­ če­ti­ri­ dece­ni­je­ po­sto­ja­nja,­ ško­la­ je­ pri­pre­mi­la­ za­ da­lje­ usa­vr­ša­va­nje­ na­ sto­ti­ne­ bu­du­ćih­ sli­ka­ra,­ va­ja­ra,­ gra­fi­ča­ra,­ veb­ i­ gra­fič­kih­ di­zaj­ne­ra,­ fo­to­gra­fa,­ ko­sti­mo­gra­fa,­ sce­no­gra­fa,­ re­sta­u­ra­to­ra,­ ke­ra­mi­ča­ra.­ O­ to­me­ sve­do­če ­ime­na­ za­stu­plje­na­ na ­ovoj­ re­tro­spek­tiv­noj­ iz­lo­žbi:­ Mi­lan­Bla­go­je­vić,­ Ve­sna­ Lemajić,­  Mi­tar­Si­so­je­vić, ­So­nja­ Ro­sić,­ Dra­gan­ Kec­man,­ Ta­nja­ Ma­relj ­Ze­če­vić,­ Bo­ja­na­ Se­gić,­ To­ni­ Ko­va­čić,­ So­nja­ Jo…­
­

D.­Po­zna­no­vić­
Sremske novine 9.10.2013.
skolaizlozba2013

delete

Otvaranje izložbe u Muzeju Srema povodom 38 godina rada

zzzzzzPozivamo vas na otvaranje retrospektivne izložbe Likovne škole Štifla – obeležavanje 38 godina rada.
Otvaranje izložbe je u Muzeju Srema 1. oktobra 2013. u 19 časova.
 Izložba će biti otvorena do 31. oktobra 2013.
Izložba obuhvata preko 60 profesionalnih autora i mladih nada.
Na izložbi su zastupljeni crteži, slike, grafike, studije portreta, studije figure, anatomski crteži, arhitektonski crteži, arhitektonski projekti, arhitektonske makete, vajarska dela, dizajnerska rešenja, dizajn nameštanja i dizajn rasvete.
Ova izložba je retrospektiva dosadašnjeg rada, zajednickih rezultata i dragih uspomena koje delimo sa svima koji su bili, jesu ili tek treba da postanu deo naše umetničke porodice. Izuzetno smo ponosni na sve one koji su izašli kroz naša vrata i kročili u nepresušni svet igre, mašte i kreacije, a svoje prve korake napravili uz nas i sa nama. Njihovo prisustvo na domaćoj i internacionalnoj umetnickoj sceni (Kanada, Novi Zeland, SAD, Australija, Francuska… ) su i više nego dovoljna potvrda i nagrada za naš trud, rad i zajednicku želju da stvorimo nova imena na umetničkoj sceni. Iako neki od spomenutih profesionalaca sa naslovne strane ovog kataloga nisu mogli da budu sa nama iz opravdanih razloga, uvereni smo da ce mladi ljudi koji se spremaju da krenu u ovu doživotnu avanturu, biti dostojni reputacije svojih starijih kolega. Ipak, rad Likovne škole Š-T-I-F-L-A nije orijentisan isključivo na stručno usavršavanje, već i na one kojima je umetnost pasija i sastavni deo bitisanja, bez obzira na profesiju. Oni čine svet naše škole zanimljivijim i toplijim. Kroz zajednička druženja, mi se oslobadamo stega svakodnevice i uplovljavamo u neke nove svetove.Ovom prilikom omogućavamo i vama da preko naših radova spoznate deo te atmosfere u nadi da ćemo se uskoro videti i u prostorijama našeg ateljea.

Učesnici izložbe:

1 Milan Blagojević
2 Vesna Lemajić
3 Mitar Sisojević
4 Sonja Rosić
5 Dragan Kecman
6 Tanja Marelj Zečević
7 Sanja Dubljević
8 Danijel Matanić
9 Ružica Španović
10 Branislav Subotić
11 Djordje Živanović
12 Jelena Živanović
13 Milana Jovanović
14 Irena Divić
15 Dejan Simeunović
16 Aleksandar Maričić
17 Nebojša Vilotić
18 Toni Kovačić
19 Bogdan Dostanić
20 Sonja Jo
21 Nina Vilotić
22 Bojana Segić
23 Zorana Obradović
24 Sonja Halilović
25 Jelena Prokopović
26 Jelena Dronić
27 Dinko Dumančić

28 Nada Derajić
29 Jovanka Jejina
30 Branislav Dimić
31 Nikola Kabašaj
32 Tijana Berežni
33 Jelena Selaković
34 Mila Ragaj
35 Dušan Janoško
36 Jelena Trbojević
37 Zorana Mrvaljević
38 Ljiljana Božić

39 Milan Božić
40 Dragan Kovačević
41 Ljilja Ravić
42 Nikola Mitić
43 Selena Krivić
44 Jaca Desančić
45 Katarina Slomo
46 Miloš Svilokos
47 Pedja Milovančević
48 Vera Jovanović
49 Stanka Mladenov
50 Katarina Artukov
51 Mira Perković
52 Andrej Mladenovski
53 Petar Vujović
54 Marko Ristanović
55 Nadica Bogdanić
56 Mirjana Popović
57 Dragojka Nikitović
58 Anica Stojanović

59 Andjelka Karajović
60 Marica Protil
61 Kaja Čizmić
62 Vera Djurković
63 Nastasija Damjanović
64 Katarina Biserčić
65 Bojana Popović
66 Nenad Pavlović
67 Aleksandar Stanković
68 Andrea Tomić
69 Ognjen Jovović
70 Arsenije Štimac
71 Natalija Biščić

Medijski izložbu podržali:

Mreža Kreativnih Ljudi 

Femix.info – portal ženskog stvaralaštva 

Ozon radio

Sremskomitrovački portal

Radio Srem

SirmiumInfo

delete

Rezultati prijemnog za školsku 13/14

Učenici likovne škole Štifla koji su položili prijemni u školskoj 2013/2014

Sonja HalilovićAkademija umetnosti Novi Sad – grafika

Milica Ostojić (Šid)Beogradska politehnika – grafički dizajn

Helena Benko – Fakultet primenjenih umetnosti – fotografija

Natalija Biscic – Fakultet primenjenih umetnosti – fotografija

Lidija JergicAkademija umetnosti Novi Sad – fotografija

 

Jelena DronićFTN Novi Sad- Arhitektura i urbanizam

Zorana ObradovićFTN Novi Sad – Arhitektura i urbanizam

Nina Stanković (Erdevik) FTN Novi Sad Arhitektura i urbanizam

 

Čestitamo i želimo sve najbolje u daljem radu.

delete

Obaveštenje o radnom vremenu tokom praznika

Obaveštavamo učenike/ce Likovne Škole “Štifla” Sremska Mitrovica da tokom majskih praznika neradni dan će biti samo sreda – 1.maj.

Svi ostali dani su radni po ustaljenom rasporedu.

Ujedno ovom prilikom svima želimo srećan dan rada.

delete

Obaveštenje o radnom vremenu tokom praznika

Obaveštavamo sve učenike/ce da  tokom novogodišnjih i božićnih praznika radno vreme Likovne škole “Štifla” ostaje nepromenjeno.

Srećne praznike i puno realizovanih želja želi vam
Likovna škola “Štifla”