RE­TRO­SPEK­TIV­NA­ IZ­LO­ŽBA­ PO­LA­ZNI­KA ­LI­KOV­NE ­ŠKO­LE­ “ŠTI­FLA”­(1975­–­2013)­

RE­TRO­SPEK­TIV­NA­ IZ­LO­ŽBA­ PO­LA­ZNI­KA ­LI­KOV­NE ­ŠKO­LE­ “ŠTI­FLA”­(1975­–­2013)­

SREM­SKA­MI­TRO­VI­CA ­• ­RE­TRO­SPEK­TIV­NA­ IZ­LO­ŽBA­ PO­LA­ZNI­KA ­LI­KOV­NE ­ŠKO­LE­ “ŠTI­FLA”­(1975­–­2013)­

Svi Štiflini đaci

Za­stu­plje­ni­ radovi­ 71­ učenika ­škole­ koju­ danas­ vode­ Ivica ­i­ Predrag­ Kovačić­

Ti­hi­ i pre­da­ni stva­ra­lac, omi­ljen­ kod svo­jih uče­ni­ka,­kri­ti­ča­ra ­i­ uop­šte ­po­što­va­la­ca­ estet­skog­ iz­ra­ža­va­nja,­ li­kov­ni­ umet­nik­ i­ pe­da­gog­ Ivi­ca­ Ko­va­čić ­Šti­fla­ (1950),­ evo,­ ne­pu­ne­ ­ če­ti­ri­ de­ce­ni­je­ is­tra­ja­va­ u­ pri­bli­ža­va­nju­ umet­nič­kog­ či­na ­i­ raz­mi­šlja­nja­ ra­zno­li­kim­ ge­ne­ra­ci­ja­ma­Mi­trov­ča­na.­ Ko­li­ko­je­ u­to­me­us­peo,­po­ka­zu­je upra­vo­ otvo­re­na­ re­tro­spek­tiv­na­ iz­lo­žba,­u­ Mu­ze­ju­ Sre­ma,­a­ po­vo­dom 38­go­di­na ­ra­da­ Li­kov­ne ­ško­le­ “Šti­fla”.
Na­ otva­ra­nju­ iz­lo­žbe­ ove­ mi­tro­vač­ke­ li­kov­ne­ ško­le,­ 1.­ok­to­bra,­ mo­gle­ su ­da ­se­ ču­ju ­re­či­ po­što­va­nja di­rek­tor­ke­ Mu­ze­ja­ Da­ni­ce­ Dra­gi­če­vić­ Đu­kić­ i­ isto­ri­ča­ra­ umet­no­sti­ Sre­te­ Bo­šnja­ka,­ a­ mno­gobrojnoj ­pu­bli­ci­ se­ pred­sta­vio­ i­ mla­di­ gi­ta­ri­sta ­Ne­nad­Pa­vlo­vić.­ Za­stu­plje­ne ­su­ sli­ke,­ cr­te­ži,­ gra­fi­ke,­ stu­di­je­por­tre­ta ­i ­fi­gu­ra,­ ar­hi­tek­ton­ski­ cr­te­ži,­ pro­jek­t i­ i­ma­ke­te,­ va­jar­ska­ de­la,­ di­zaj­ner­ski­ ra­do­vi­ –­ od­ ukup­no­ 71­ uče­ni­ka­ ško­le­ “Šti­fla”,­ ko­ju­ da­nas­ vo­de­ Ivi­ca­ i­ nje­gov ­sin­Pre­drag­Ko­va­čić­ (1985),­aka­dem­ski­ va­jar.­

­­Ova ­iz­lo­žba ­je­ re­tro­spek­ti­va­ do­sa­da­šnjeg­ ra­da,­ za­jed­nič­kih­ re­zul­ta­ta­ i­ dra­gih­ uspo­me­na­ ko­je­ de­limo­ sa­ svi­ma­ ko­ji­ su ­bi­li, ­je­su ­ili­ tek­ tre­ba­ da ­po­sta­nu­ deo­ na­še­ umet­nič­ke ­po­ro­di­ce.­ Iz­u­zet­no smo­ po­no­sni­ na ­sve ­ko­ji­ su­ iza­šli­ iz ­ove­ ško­le­ i ­kro­či­li­ u­ ne­pre­su­šni­ svet­ igre,­ ma­šte­ i­ kre­a­ci­je.­ Njiho­vo­ pri­su­stvo­ na­ do­ma­ćoj­ i­ in­ter­na­ci­o­nal­noj­ umet­nič­koj­ sce­ni­(Ka­na­da,­ No­vi­ Ze­land,­ SAD,­ Austra­li­ ja,­ Fran­cu­ska…)­ vi­še­ je­ ne­go­ do­volj­na­ po­tvr­da­ i­ na­gra­da­ za ­naš ­trud,­ rad­ i­ za­jed­nič­ku­
že­lju­ da stvo­ri­mo ­no­va­ stva­ra­lač­ka­ ime­na.­ Rad ­Li­kov­ne­ ško­le­ “Šti­fla”­ni­je ­ori­jen­ti­san­ is­klju­či­vo­ na­ struč­no­ usa­vr­ša­va­nje,­već ­i ­na­one­ ko­ji­ma­je­ umet­nost­ pa­si­ja ­i­ sa­stav­ni­ deo­bi­ti­sa­nja,­ bez­ ob­zi­ra ­na ­pro­fe­si­ju­ –­ is­ti­ču­ u­Šti­fli­noj­ ško­li.
Va­lja­ do­da­ti­ da­ mi­tro­vač­ku­ Li­kov­nu­ško­lu­ “Šti­fla”­ či­ne­ ne­ko­li­ko­ gru­pa­ po­la­zni­ka­ –­ uče­ni­ci­ osnovnog­ i­ sred­njo­škol­skog­ uz­ra­sta,­ kan­di­da­ti­ za­ sred­nje­ umet­nič­ke­ ško­le, ­li­kov­ne­ aka­de­mi­je­ i ar­hi­tek­ton­ske ­fa­kul­te­te,­ zre­le­ oso­be­ ko­je­ že­le­ da­ sa­vla­da­ju­ taj­ne­ li­kov­nog­ je­zi­ka.­ Za­ sko­ro­ če­ti­ri­ dece­ni­je­ po­sto­ja­nja,­ ško­la­ je­ pri­pre­mi­la­ za­ da­lje­ usa­vr­ša­va­nje­ na­ sto­ti­ne­ bu­du­ćih­ sli­ka­ra,­ va­ja­ra,­ gra­fi­ča­ra,­ veb­ i­ gra­fič­kih­ di­zaj­ne­ra,­ fo­to­gra­fa,­ ko­sti­mo­gra­fa,­ sce­no­gra­fa,­ re­sta­u­ra­to­ra,­ ke­ra­mi­ča­ra.­ O­ to­me­ sve­do­če ­ime­na­ za­stu­plje­na­ na ­ovoj­ re­tro­spek­tiv­noj­ iz­lo­žbi:­ Mi­lan­Bla­go­je­vić,­ Ve­sna­ Lemajić,­  Mi­tar­Si­so­je­vić, ­So­nja­ Ro­sić,­ Dra­gan­ Kec­man,­ Ta­nja­ Ma­relj ­Ze­če­vić,­ Bo­ja­na­ Se­gić,­ To­ni­ Ko­va­čić,­ So­nja­ Jo…­
­

D.­Po­zna­no­vić­
Sremske novine 9.10.2013.
skolaizlozba2013

Comments are closed.