Arhitektonski konkurs ULUPUDS-a

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) raspisalo je, povodom učešća ovogodišnjem Sajmu nameštaja u Beogradu, opšti javni anonimni arhitektonski konkurs: R1RA (Racionalna jedinica razumne arhitekture) za izradu idejnog rešenja adaptacije unutrašnjeg prostora stambene jedinice.

Konkurs je nagradnog karaktera, a pravo učešća imaju svi članovi ULUPUDS-a.

1. OPŠTI USLOVI

1.1 Opšti konkursni uslovi

Investitor i raspisivač: ULUPUDS.
Organizator konkursa: ULUPUDS.
Karakter konkursa: Po vrsti konkurs je interni. Prema zadatku konkurs je arhitektonski.
Po obliku konkurs je jednostepeni. Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

Predmet konkursa
Predmet konkursa je idejno arhitektonsko rešenje unutrašnjeg prostora stambene jedinice: tip 1.

Cilj konkursa
Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije idejno arhitektonsko rešenje unutrašnjeg prostora date stambene jedinice. Cilj konkursa je da se ostvari RACIONALNI KVALITET u projektovanju unutrašnjeg prostora stambenih jedinica kao višenamenskog, racionalnog i savremenog, koji kao kvalitet više svojom funkcionalnošću, mogućnošću transformacije i upotrebnosti zadovoljava različite potrebe korisnika a u okvirima redukovane investicije.

Zadatak konkursa
Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja unutrašnjeg prostora izabrane stambene jedinice. Konkursnim rešenjem definisati odnose sadržaja iz projektnog zadatka i projektovati unutrašnji prostor primeren savremenim uslovima života, rada i potrošnje.

Konkursni uslovi
Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi ULUPUDS-a.

Podloge
Konkursni materijal učesnici konkursa mogu besplatno preuzeti sa sajta ULUPUDS-a:
www.ulupuds.org.rs

2. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

– Tekstualno obrazloženje u 3 primeraka sa smanjenim grafičkim prikazima. Obrazloženje treba da predstavi ideju rešenja. Tekstualno obrazloženje dostaviti na A4 formatu.

– Grafički prilozi koje je potrebno dostaviti su:
1. Osnova stana sa dispozicijom nameštaja u razmeri 1:50,
2. Dva karakteristična preseka u razmeri 1:50,
3. Trodimenzionalna predstava (aksonometrija, izometrija, 3d model).
4. Slobodni prilozi, maksimalno dva.
5. Za potrebe raspisivača potrebno je dostaviti grafičke priloge rešenja na CD-u (u 300 dpi, u formatu jpg. ili tiff.).

3. OPREMA KONKURSNOG RADA

3.1. Grafički prilozi se dostavljaju na A3 formatu.
3.2. Svi prilozi moraju biti označeni šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu.
3.3. Listovi treba da budu označeni brojevima u donjem desnom uglu.
3.4. Svi grafički prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu rolnu ili mapu na čijoj unutrašnjoj
strani mora biti spisak svih priloga. Na omotu se nalazi samo šifra.
3.5. Uz rad se prilažu dve koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu: jedna sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT” i druga sa naznakom “AUTOR” i saglasnost da se autorstvo može objaviti prilikom izložbe konkursnih radova.

4. DOKUMENTACIJA KOJA SE DAJE UČESNICIMA

1.Raspis konkursa
2.Projektni zadatak
3.Konkursne podloge stana u JPG i DWG formatu.

5. ROKOVI

Konkurs počinje da teče od 9.10.2012. godine.
Rok za predaju radova je 26.10.2012. godine do 14,00 časova u prostorijama Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajna (ULUPUDS), Terazije br.28/II sprat, 11103 Beograd 4, Srbija. Poštanski fah 87, PAK 106806.
Radovi poslati poštom moraju stići na navedenu adresu najkasnije do gore definisanog roka.
Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.
Rad Žirija na pregledu i ocenjivanju radova će biti završen do 05.11.2012. godine.

6. NAGRADE

– PRVA NAGRADA: priznanje ULUPUDS-a i izlaganje konkursnog rada na izložbi ULUPUDS-a na ovogodišnjem Sajmu nameštaja u Beogradu.
– DRUGA NAGRADA: priznanje ULUPUDS-a i izlaganje konkursnog rada na izložbi ULUPUDS-a na ovogodišnjem Sajmu nameštaja u Beogradu.
– TREĆA NAGRADA: priznanje ULUPUDS-a i izlaganje konkursnog rada na izložbi ULUPUDS-a na ovogodišnjem Sajmu nameštaja u Beogradu.

– Pored nagraćenih radova, i svi ostali radovi koje žiri bude pozitivno ocenio učestvovaće na ovogodišnjoj izložbi ULUPUDS-a na Sajmu nameštaja u Beogradu, u periodu od 12. do 18.11. 2012.

7. ŽIRI KONKURSA

Članovi žirija su:
1. Vladimir Lovrić dia, predsednik ULUPUDS-a,
2. Stevan Žutić dia, predsednik arhitektonske sekcije ULUPUDS-a.
3. Đorđe Alfirević dia, predstavnik arhitektonske sekcije ULUPUDS-a

8. RAD ŽIRIJA I KRITERIJUMI

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim kriterijumima:
– Poštovanje uslova raspisa i programa konkursa,
– Koncept rešenja primeren značaju predviđenih sadržaja,
– Funkcionalnost rešenja,
– Korišćenje savremene tendencije u oblikovanju unutrašnjeg prostora,
– Racionalnost i ekonomičnost ponuđenog rešenja.

9. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

Investitor- Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije ,ULUPUDS se obavezuje da nakon odluke žirija uruči tri nagrade.
Ukoliko na konkurs ne pristigne minimalno 10 radova, konkurs se smatra neuspelim i neće se žirirati i dodeljivati nagrade.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datim u programu i propozicijama konkursa, nepotpune radove (koji ne sadrže sve priloge navedene u stavkama 2. i 3.) kao i neblagovremeno dostavljene radove.

Comments are closed.